У С Т А В

на

"БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/"БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ", наричано по-долу за краткост "сдружението", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/" БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на имуществените си вноски, ако такива са предвидени с Устава.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието/" БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ", което може допълнително да се изписва и на чужд език.

/2/Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3.Седалището на Сдружение " БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ " е гр. Кюстендил, Област Кюстендил, а адресът на неговото управление е: ул.”Соволски път” №46

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.4/" БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ " се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза - в полза на членовете си.

ЦЕЛИ

Чл.5 /1/Сдружението способства развитието на бранша Текстил и Облекло, и защитава интересите на членовете си.

/2/Основни цели на сдружението са:

· защита правата, професионалните и социални интереси на членовете си;

· развитие на колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си и представителите на бранша Текстил и Облекло;

· популяризиране дейността на членовете на сдружението, установяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни институции в страната и чужбина;

· организация и подпомагане на членовете си чрез организиране на семинари, курсове, консултации и други форми за повишаване на професионалната подготовка и усъвършенстване на членовете, включително и чрез привличане като консултанти и лектори чуждестранни партньори от бранша Текстил и Облекло;

· издигане общественото положение и професионалния статут на членовете си в обществото.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6.За постигане на целите, определени с Устава, сдружението:

· дава становища и сезира органите със законодателна инициатива за необходими промени в нормативната уредба, касаещи правата на членовете;

· представлява своите членове пред държавните власти, органите на местната власт, други юридически и физически лица по въпроси, които засягат професионалните интереси на членовете;

· сезира съответните органи при несъответствие на нормативната уредба с действителното положение в сферата на леката промишленост;

· провежда всякакви форми за мобилизиране и активизиране на членовете си за защита на техните професионални интереси;

· създава със свои средства фондове за подпомагане и усъвършенстване професионалната квалификация на своите членове;

· организира за нуждите на членовете си консултации по специфични икономически, финансови и правни въпроси;

· предоставя полезна информация и новости от бранша на членовете си;

· сътрудничи със сродни сдружения от други региони с цел недопускане на нелоялна конкуренция в бранша;

· развива благотворителна дейност чрез уреждане на ревюта и изложби на изделия, произведени от негови членове.

СРОК

Чл.7.Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл.8.Членове на сдружението могат да бъдат юридически или дееспособни физически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението.

Чл.9 /1/Членството в сдружението е доброволно.

/2/Кандидатът подава писмено заявление по образец до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

/3/Управителният съвет разглежда заявлението задължително на следващото си заседание. Членството се придобива от датата на решението на УС.

Чл.10.Членовете на сдружението имат следните права:

· Да участват в управлението на сдружението;

· Да бъдат информирани за неговата дейност;

· Да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции от неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

· Да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

Чл.11.Членовете на сдружението са длъжни:

· Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

· Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

· Да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

· Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос или имуществени вноски, ако са предвидени такива в Устава;

Чл.12.Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.13.Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.14.За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на имуществените си вноски /ако има такива/ и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл.15.Членството в сдружението се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;

2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическото лице - член на сдружението;

3. С изключването;

4. С прекратяване на сдружението;

5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски или членски внос или системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл.16 /1/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

1. Нарушава предвидените в чл. 11 задължения;

2. Извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо;

/2/ При маловажни случаи на нарушения по чл. 11 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл.17 /1/ Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на сдружението:

1. Не е направил или е просрочил вноска по чл. 51 в предвидения срок;

2. Е преустановил участието си в дейността на сдружението като не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание и др.

/2/ Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва за това на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл.18.При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски /ако има такива/. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски /ако има такива/ за периода на членството му.

ІІ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.19.Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет, контролен орган е Контрольора.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20 /1/Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

/2/Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

/3/Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено поименно пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или на неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 21.Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема правилник за дейността на Управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;

4. Избира и освобождава Контрольора;

5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7. Приема бюджета на сдружението;

8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

10. Взема решение по всички въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

11. Одобрява и приема Вътрешен правилник за дейността на сдружението по предложение на Управителния съвет.

Чл.22.Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението, а при условията на чл.46,ал.3 от Устава - от Контрольора. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл.23.По инициатива на една трета от членовете на сдружението Управителният съвет е длъжен да свика Общо събрание. Ако в месечен срок от датата на писменото поискване той не отправи писмена покана, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл.24.Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.25.Към датата на обнародване на поканата по предходния член писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Чл.26 /1/Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

/2/Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл.27.При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Чл.28.Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.29.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.21 т. 1 и 4 от Устава се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.30.Общото събрание не може да взема решения които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл.31 /1/За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл.32.Всеки член на сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33.Управителният съвет се състои от най – малко три лица - членове на сдружението, като точния им брой се определя от ОС. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

Чл. 34.Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл.35.Управителният съвет:

1.Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;

4.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6.Определя реда и организира извършването дейността на сдружението, включително стопанска дейност и носи отговорност за това;

7.Приема и изключва членове, взема решение за отпадането им;

8.Взема решение за участие в други организации;

9.Взема решения относно дължимостта, размера и реда за внасяне на членския внос или на имуществените вноски;

10.Определя адреса на сдружението;

11.Приема правила за работата си;

12.Взема решения по всички други въпроси, предвидени с Устава или със закон освен тези, които са в компетентност на Общото събрание на сдружението.

13.Изготвя Вътрешен правилник за дейността на сдружението и го предлага за приемане от Общото събрание.

Чл.36.Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателския съвет по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж месечно, както и по писмено искане на една трета от неговите членове. Ако Председателския съвет не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл.37 /1/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

/2/Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/3/Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите по чл.31 от Устава.

Чл.38.Заседанията се ръководят от член на Председателския съвет на Управителния съвет, а в тяхно отсъствие - от избран от Управителния съвет негов член.

Чл.39.Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 35, т. 3 и 6 от настоящия Устав и чл. 14, ал.2 ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.

Чл.40.Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, противоречащо на закона, Устава или предходно взето решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.41.Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Чл.42. Управителния съвет избира от членовете си Председателски съвет от най – малко две лица, като с решението си определя неговите функции.

Чл.43.Председателският съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението.

КОНТРОЛЬОР

Чл.44.Контрольорът се избира от членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за контрольор и лице, нечленуващо в сдружението.

Чл.45 /1/Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от пет години, като може да бъде преизбиран неограничено.

/2/ Не могат да бъдат Контрольори, лица, които:

1.са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;

2.се намират с член на УС в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;

3.заемат или са заемали през предходната година материално-отговорна или отчетническа длъжност в сдружението или са били членове на УС.

Чл.46 /1/Контрольорът следи за спазването на Устава на сдружението и на Вътрешния правилник и за точното изпълнение на решенията на ОС и УС.

/2/В изпълнение на своите правомощия Контрольора извършва проверки на :

1.документи и действия на служебни лица, свързани с финансовото, имуществено и организационно състояние на сдружението;

2.годишния отчет за дейността на сдружението като дава заключение по него на редовното годишно Общо събрание;

/3/Когато установи съществени нарушения на настоящия Устав от УС, Контрольора свиква извънредно Общо събрание;

/4/Контрольорът проверява дейността на сдружението и отчита своята работа пред Общото събрание.

Чл.47.Контрольорът може да участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Чл.48.Контрольорът носи отговорност за виновно нанесени от него вреди на сдружението.

 

 

 

 

ІІІ.ИМУЩЕСТВО

Чл.49.Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани в закона и в Устава.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.50.Източниците на средства на сдружението са членският внос, дарения от физически и юридически лица, спонсорства.

Чл.51.Всички членове на сдружението дължат членски внос, платим годишно в размер и по ред, определен от Управителния съвет.

Чл.52.Сдружението може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите определени с настоящия Устав.

ІV.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53.Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел.

Чл.54.Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

Чл.55.При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.56.Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя:

/1/По ред, определен с решение на Общото събрание;

/2/Ако Общото събрание не е взело такова решение, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски /ако има такива/ и/или членски внос.

V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на "БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ", проведено на 07 март 2006 г. в гр. Кюстендил.

§2.Списъкът на учредителите, подписали Устава, да се счита неразделна част от същия.

§3.За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на настоящия Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.