ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ

„БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА

ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ”

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от ......................................................................................... ЕГН ............................

/три имена/

 

представител на ........................................................................................................

/пълно наименование на търговеца/

 

адрес ...........................................................................................................................

/седалище и адрес на управление/

 

предмет на дейност ...................................................................................................

 

тел. ..................; факс...................; e-mail..............................; сайт ..........................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Моля на основание чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България”, да бъда/е/ приет/о/ за член на Сдружението, представляваният/то от мен ........................................................................................

 

Заявявям, че приемам Устава на Сдружението, Кодекса по етика и при осъществяване на стопанската си дейност ще спазвам/е/ етичните и морални норми на поведение на пазара, законите и международните търговски обичаи и с действията си няма да увреждам/е/ престижа на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България” като негов представител.

 

Декларирам, че след приемането за член на Сдружението ще изпълнявам/е/ стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Сдружението и своевременно ще заплащам/е/ в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита за предизвестие за прекратяване на членството, съгл. чл. 17, ал. 1, т. 1 от Устава.

 

Приложение:

  1. Фотокопие от съдебно решение за регистрация на търговеца и удостоверение за актуално състояние.
  2. Фотокопие от решение на компетентен Управителен орган за членство в Сдружението.
  3. Фотокопие от регистрация по БУЛСТАТ.

 

 

........................... г. С уважение: .....................................

/дата/ /подпис и печат/