Медиите за проекта

Mодна ревија на Mакедонски и Бугарски конфекции

BG MK 2017

 

Вижте репортажа на

Публикуван на 5.11.2017 г.  

Република Online: Македонија и Бугарија создадоа нова марка во светот на модата

BG MK 2017

 20171009Вижте новината:

Република Online: Македонија и Бугарија создадоа нова марка во светот на модата

Проект 'Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония публикация 1 - основни дейности

BG MK 2017

От края на 2016 г. Браншова организация за текстил и облекло има удоволствието  да участва в проект  'Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“. Партньор по проекта е Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер, Щип, Македония. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Задачата на проекта е да се засили трансграничното сътрудничество между бизнеса, местните власти и общности  за използване на регионалния потенциал за насърчаване и повишаване на конкурентоспособността на сектора на текстилната промишленост и облекло.

За да се отговори адекватно на целите на проекта, са заложени за изпълнение в контакт с всички заинтересовани страни следните основни дейности:

1. Създаване на визия на региона
2. Разработване на Регионална позиционна стратегия  за налагане на региона като бранд/марка.
3. Развитие на региона като бранд чрез разработване на регионална марка и слоган, създаване на Центрове за контрол на качеството и определяне на минимални стандарти за фирмите, на които те трябва да отговарят, за да получат право за ползване на регионалната марка.
4. Разработване на комуникационен план за това как партньорите да представят ползите за местната общност и да получат тяхната подкрепа по отношение на ползване на регионалната марка като гаранция за качество и надеждност.
5. Представяне на региона като бранд - за да се позиционира региона като марка с отличителна характеристика, ще бъдат разработени решения,  даващи отговори на въпроси като каква да бъде марката, какви са особеностите на заобикалящата среда, проблемите и възможностите, адресирани към марката, и защо марката трябва да бъде подкрепяна. Резултатите ще бъде представени на целевите групи чрез набор от рекламни дейности:  телевизионен клип, брошура на хартиен и електронен носител, CD-та и актуализирани уеб страници на партньорите.

На първоначалния етап на изпълнение на проекта бяха проведени две работни срещи в Македония и България с участието на фирми от бранша Текстил и облекло-членове на двете партниращи организации. По време на сесиите присъстващите работиха за създаване на Визия на региона, чрез идентифициране на становищата на представителите на участниците - текстилни фирми от Македония и България за текущото състояние на сектора в граничния регион, анализ за проблемите, пред които са изправени, както и как искат да бъде видян и разпознат региона от местната общност, бизнес сектора и национални и международни партньори и др. Експерти заедно с участниците определиха регионални точки на различие, които показват спецификата на региона, с които той се различава от останалите. На тази основа бяха дадени и насоки за това как региона да се представя на пазарите. В рамките на работните сесии бе създаден Съвет за регионално развитие (RDB), съставен от представители на двете сдружение и представители на текстилните фирми от македонска и българска страна. Задачите на Съвета са да определи и установи критерии за развитие на индустрията, които ще помогнат текстилния сектор да се позиционира в региона в съответствие с създадената визия. Също така, ще има за цел да осъществява дейностите, предвидени в изготвения към визията едногодишен плана за действие, осигурявайки по-голяма ангажираност и участие от страна и на други компании в този сектор. Той ще бъде основният двигател на развитие и налагане на Регионалната визия. Членовете на съвета подписаха декларация за ангажираност с която се задължават да участват във всички предвидени дейности, както и да разпространяват придобитите знания между всички заинтересовани страни.

2017-01-1
2017-01-2
2017-01-3
2017-01-4

Повече за проекта можете да прочете на интернет страницата на Сдружение БОТО http://www.botoyb.org
 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Note

This project section has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this section are the sole responsibility of Textile and Clothes Branch Organization and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Useful relationships