ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ

„БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО НА

ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ”

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от ......................................................................................... ЕГН ............................

/три имена/

 

представител на ........................................................................................................

/пълно наименование на търговеца/

 

адрес ...........................................................................................................................

/седалище и адрес на управление/

 

предмет на дейност ...................................................................................................

 

тел. ..................; факс...................; e-mail..............................; сайт ..........................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Моля на основание чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България”, да бъда/е/ приет/о/ за член на Сдружението, представляваният/то от мен ........................................................................................

 

Заявявям, че приемам Устава на Сдружението, Кодекса по етика и при осъществяване на стопанската си дейност ще спазвам/е/ етичните и морални норми на поведение на пазара, законите и международните търговски обичаи и с действията си няма да увреждам/е/ престижа на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България” като негов представител.

 

Декларирам, че след приемането за член на Сдружението ще изпълнявам/е/ стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Сдружението и своевременно ще заплащам/е/ в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита за предизвестие за прекратяване на членството, съгл. чл. 17, ал. 1, т. 1 от Устава.

 

Приложение:

  1. Фотокопие от съдебно решение за регистрация на търговеца и удостоверение за актуално състояние.
  2. Фотокопие от решение на компетентен Управителен орган за членство в Сдружението.
  3. Фотокопие от регистрация по БУЛСТАТ.

 

 

........................... г. С уважение: .....................................

/дата/ /подпис и печат/

Note

This project section has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this section are the sole responsibility of Textile and Clothes Branch Organization and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Useful relationships