Резюме на проекта

Annex A.2

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Име на проекта

Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности

Водеща Партньор (Име/държава)

Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер, Щип, Македония

Партньори

Браншова организация за текстил и облекло, Кюстендил, България

Приоритетна ос

1. Икономическо развитие и социално сближаване

Област на интервенция

1.1. Икономическо развитие

Продължителност     месеци)

18

Общо бюджет(в €)

87369.32 euro

Проектни цели

Основна цел:

Да се подобри имиджа и се подкрепи конкурентоспособността на сектор «Текстил и облекло» с цел увеличаване на  икономическия му потенциал чрез мерки за изграждане на капацитет, споделяне на добрите общи практики, прилагане на промоционални дейности и институционално укрепване на заинтересованите страни от текстилната индустрията в трансграничния регион.

Специфични цели:                                                                                                                                                                                          

1.Да се оцени съществуващия капацитет на заинтересованите страни от текстилната и шивашка промишленост в трансграничната зона с цел да се разработят мерки, които ще осигурят реалистични решения за преодоляване на пречките пред сектора

2. Укрепване конкурентоспособността на индустрията и на управленския капацитет на заинтересованите страни чрез създаване на приложими програми за изграждане на капацитет;

3. Укрепване конкурентоспособността чрез съвместно представяне на местни продукти/марки от бранш „Текстил и облекло” и промотиране на сектора и трансграничната област като един регион.

4. Популяризиране на текстилния сектор като генератор за създаване на икономическа стабилност в трансграничния регион

Проектни дейности

Има 8 дейности, които ще бъдат изпълнение в рамките на проектното предложение:

  1. Създаване на система за управление на проекта
  2. Изпълнение на комуникационна стратегия и популяризиране на проекта
  3. Оценка и анализ на състествуващото състояние и развитие на бранш «Текстил и облекло» в трансгранчиния регион
  4. Разработване и осъществяване на Програма за изграждане на  капацитет – Модул 1
  5. Разработване и осъществяване на Програма за изграждане на  капацитет – Модул 2
  6. Обмяна на опит и трансфер на ноу-хау, свързвайки регионалните заинтересовани страни и съответните държавни  институции чрез организиране на форуми
  7. Разработване и популяризиране на Стратегически документ - Стратегия за промотиране на сектора в трансграничната зона
  8. Съвместно популяризиране на бранш Текстил и облекло в трансграничния регион

Проектни резултати

Резултатите от проекта са следните:

1.      Оценка на потребностите, текущите нужди, проблеми и ограничения, както и капацитета на индустрията в трансграничния регион и предложени мерки за преодоляване на идентифицираните предизвикателства.

2.      Повишен капацитет на средния управленски персонал чрез осъществяване на две програми за изграждане на капацитет за повишаване конкурентоспособността на текстилната индустрия

3.      Подобрен капацитет на заинтересованите страни за популяризиране на бранша като общ икономически сектор в трансграничния регион 

4.      Обмяна на опит и ноу-хау между заинтересованите страни в бранша

5.      Установени връзки между партньорите по проекта и членовете на двете асоциации, както и с други фирми от сектора в трансграничния регион  

Целеви групи

§  Предприятия от бранш Текстил и облекло” от двете страни на границата

§  Среден управленски персонал от фирми от бранша от трансграничния регион

§  Институции, имащи отношение към бранша (местни и държавни власти, търговски камари/палати)

§  Граждани от трансграничния регион