Процедура за кандидатстване

Компаниите рядко започват работата си по корпоративна отговорност от нулата. Възможно е обаче управлението на човешките ресурси, работата по опазване на околната среда или сътрудничеството с партньори все още да не се разглеждат в рамките на темата за корпоративната отговорност. Компаниите трябва да започнат да работят по своята корпоративна отговорност, като проверяват текущото си състояние, самостоятелно или с помощта на външен консултант. След това може да се изготви програма за корпоративна и социална отговорност и работен план, заедно с цели и времева рамка за изпълнение.

Принципите на социалната и корпоративната отговорност, към които компаниите трябва да се придържат, са важни декларации за намерение и ангажимент, които компаниите планират да поемат по ключовите въпроси на корпоративната отговорност в краткосрочен план. Преди компанията да може да избере подходящите показатели за стимулиране на дейността си, трябва да се подготви следното:

  • Да направи анализ, който да идентифицира очакванията на ключовите заинтересовани страни на компанията и да определи какво може и трябва да се направи в тяхна полза;
  • Да извърши анализ на риска, който идентифицира най-вероятните рискове за репутацията на компанията;
  • Провеждане на SWOT анализ за оценка на силните, слабите страни, възможностите и заплахите, свързани с корпоративната отговорност;

След това могат да бъдат избрани показателите за отговорно управление във фирмите. Тези показатели ще бъдат верифицирани от партньорите по проекта към фирмите-членки, на базата на което, в зависимост от процента на изпълнение на принципите на социална отговорност, компаниите ще получат сертификат за качество TRUSTED BALKAN AРPAREL.

cover bg